A A A
SmodBIP

Aktualności

W przewidywanym terminie nie zgłosili się żadni oferenci


ZAPYTANIE O CENĘ

01/07/2019/SP44/FSBMN

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapisami umowy o dofinansowanie o nr RPLD.11.01.02-10-0100/18-00, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi jako Realizator/ Wnioskodawca (?) w projekcie prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej studiów podyplomowych.


ZAPYTANIE O CENĘ

02/07/2019/SP44/FSBMN

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapisami umowy o dofinansowanie o nr RPLD.11.01.02-10-0100/18-00, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi jako Realizator w projekcie prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej przygotowania projektu oraz wykonania infrastruktury sieciowej a także usługi administrowania w ramach realizowanego projektu.

ZAPYTANIE O CENĘ

03/07/2019/SP44/FSBMN

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapisami umowy o dofinansowanie o nr RPLD.11.01.02-10-0100/18-00, Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi jako Realizator/ Wnioskodawca (?) w projekcie prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej wykonania prac remontowych w pracowni chemicznej w ramach realizowanego projektu.OGŁOSZENIE

Łódź dn. 4 czerwca 2019 r.

Nabór na wyłonienie na koordynację i zarządzanie projektem nr RPLD.11.01.02-10-0100/18

W związku z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne pod tytułem „Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi mieszcząca się przy ulicy Janusza Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź ogłasza nabór na koordynację i zarządzanie.

Do zakresu obowiązków Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy należy:

 1. odpowiedzialność za realizację całego zadania zarządzania projektem zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności zgodnie z okresami składania wniosków o płatność;

 2. koordynacja z działaniami projektowymi zgodnie z harmonogramem;

 3. przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej;

 4. prowadzenie działań administracyjnych, korespondencji, przygotowywanie pism oraz innej dokumentacji na potrzeby projektu;

 5. obsługa platformy SL2014, służącej do wspierania procesów związanych z obsługą projektu, w tym sporządzanie i przesyłanie wniosków o płatność, dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, danych uczestników projektu, harmonogramu płatności, bazy personelu, postępu rzeczowego projektu oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu (w tym niezbędnych dla ewentualnych kontroli projektu);

 6. sprawdzanie prawidłowego opisu do faktur i rachunków zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów w urzędzie oraz według zasad wynikających z umowy o dofinansowanie;

 7. opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej;

 8. przygotowanie i organizacja wydarzeń projektowych;

 9. zorganizowanie biura projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;

 10. zatwierdzanie pod względem celowości, gospodarności, legalności oraz merytorycznym dokumentów finansowych dot. projektu;

 11. nadzór nad przestrzeganiem zasad równości szans i niedyskryminowania przy wykonywaniu zadań projektowych, zgodnie z zapisami zawartymi w podręczniku pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”;

 12. nadzór nad ochroną danych osobowych w zakresie realizacji projektu;

 13. podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;

 14. reprezentowanie Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu;

 15. monitorowanie zmian dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i Unii Europejskiej;

 16. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym projektu – jeżeli takie opisy przedmiotu zamówienia będą konieczne w ramach postępowań zmierzających do wyboru podmiotów współpracujących przy realizacji powyższego projektu, w tym w ramach prawa zamówień publicznych.

Oferty na ogłoszenie prosimy o składanie do dnia 11 czerwca 2019 r. na adres mailowy: kontakt@sp44.elodz.edu.pl
Opublikował: Berenika Biały
Publikacja dnia: 12.08.2019
Podpisał: Paweł Miszczak
Dokument z dnia: 29.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 354